Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Ilmanlaadun valvonta

  Imatra, Lappeenranta ja Svetogorsk muodostavat yhteisen Etelä-Karjalan ilmanlaadun tarkkailun mittausverkoston, joka käsittää nykyisin 15 mittauspistettä. Näistä kahdellatoista suoritetaan jatkuvatoimista mittausta, mikä mahdollistaa lähes reaaliaikaisen tiedon ilmanlaatutilanteesta koko mittausverkon alueella. Mittausverkkoon kuuluvien laitteistojen hoidosta ja tulosten raportoinnista on keskitetysti vastannut jo yli 20 vuoden ajan Imatran seudun ympäristötoimi.

   

  ilmanlaatu

  Mitattavat komponentit
  Alueen teollisuudesta johtuen mitattavat ilman epäpuhtaudet ovat:

  • hajurikkiyhdisteet (TRS)
  • rikkioksidi (SO2)
  • typen oksidit (NO2 ja NO)
  • hengitettävät hiukkaset (PM10)
  • laskeuma
  • pienhiukkaset (PM2,5)

   

  Mittauspisteet
  Mittauspisteet ovat sijoitettu ensisijaisesti teollisuuslaitosten läheisyyteen sekä asutus- ja liikennekeskuksiin. Jatkuvatoimisia mittauspisteitä ovat:

   

  Mittausten laadunvarmistus
   Laatujärjestelmäkuvaus Imatra 2014

   

  Ilmanlaatuindeksi
  Ilmanlaatutilanteesta tiedotetaan erityisen ilmanlaatuindeksin avulla. Käytössä oleva indeksinmäärittämisohjelma jakaa ilmanlaadun viiteen luokkaan: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Kulloinenkin ilmanlaatutilanne on tarkistettavissa Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista (www.ilmanlaatu.fi ), jonne ilmanlaadun mittaustulokset päivittyvät automaattisesti tunnin välein. Internetin lisäksi ilmanlaatutilanne julkaistaan Uutisvuoksessa tiistaisin ja sunnuntaisin. Valtioneuvosto on antanut ilmanlaadulle asetuksessaan 480/96 ohjearvot ja päätöksessään 79/2017 raja-arvot (www.ymparisto.fi ). Alueilla, missä asuu ja oleskelee ihmisiä, eivät kyseiset arvot saa ylittyä.

   

   

  Ajankohtaiset ilmanlaatutiedot saat alla olevista Etelä-Karjalaa ja koko maata koskevista linkeistä
  Valtakunnallinen ilmanlaatuportaali
  Ilmanlaatuasetus

   

  Ilmanlaaturaportit 2004 –
  Ilmanlaaturaportit

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu