Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot

  Imatran seudun ympäristötoimi valvoo terveydensuojeluviranomaisena, että julkiset tilat tai muut vastaavat oleskelutilat eivät aiheuta terveyshaittaa.

  Edellä mainittuja julkisia tiloja ja oleskelutiloja ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut, oppilaitokset, majoitustilat, liikuntatilat, lasten- ja nuorten kerhotilat, uimahallit, yleiset saunat ja kauneushoitolat.

  Useimmat yleiseen käyttöön tarkoitetut huoneistot ja niiden käyttöönotto edellyttää terveydensuojeluviranomaiselle tehtävää käyttöönottoilmoitusta.
  Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ja tarkastaa ilmoituksen ja lähettää ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

  Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.
  Ilmoituksen käsittely on maksullinen.

  Tarkastus huoneistoon tehdään riskinarvion mukaan vuoden sisällä todistuksen laatimisesta.

  Asuntojen ja muiden oleskelutilojen tulee olla olosuhteiltaan sellaisia, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa käyttäjille.
  Tämä asettaa vaatimuksia esimerkiksi sisäilman laadulle, melulle, tärinälle, hajulle, lämpötilalle, pölylle, säteilylle, mikrobien tai vahinkoeläinten esiintymiselle.
  Haitan aiheuttaja on velvollinen poistamaan haitan tai rajoittamaan haitan määrää.

  Terveyshaittojen selvittämiseen liittyviä tarkastuksia tehdään käyttäjien ja asiakkaiden pyynnöstä sekä suunnitelmallisena valvontana.

  Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat

  Ilmoituslomakkeet

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu