Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot

  Yleisessä käytössä olevien huoneistojen sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Huoneistoissa ei saa myöskään olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa. Terveydensuojeluvalvonnan tavoitteena on ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ihmisille terveyshaittaa.

  Uusissa huoneistoissa ongelmilta vältytään hyvällä suunnittelulla ja toteutuksessa esim. huomioiden tilojen riittävä tekninen varustelu esimerkiksi asianmukaiset ilmanvaihtolaitteet, valaistus, lämmitys ja vesi- ja viemärilaitteistot.

  Useimmat yleiseen käyttöön tarkoitetut huoneistot ja niiden käyttöönotto edellyttää terveydensuojeluviranomaiselle tehtävää käyttöönottoilmoitusta.

  Näitä huoneistoja ovat majoitusliikkeet, yleisölle avoimet kuntosalit ja muut liikuntatilat, saunat, kylpylät, uimahallit, uimarannat, päiväkodit ja kerhot koulut ja muut oppilaitokset, jatkuvaa hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt, vastaanottokeskukset, solarium- ja tatuointiliikkeet, kauneushoitolat ja muut huoneistot, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä sekä muut huoneistot tai laitokset, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.

  Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ja tarkastaa ilmoituksen ja lähettää ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.  Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Tarkastus huoneistoon tehdään riskinarvion mukaan vuoden sisällä todistuksen laatimisesta.

  Imatran seudun ympäristötoimesta voi pyytää huoneistoa koskevista suunnitelmista ennakkolausuntoa tai muuta kannanottoa ennen toteuttamista. Tällöin vältytään ongelmilta huoneiston käyttöönottovaiheessa.

  Uudet huoneistot vaativat aina myös rakennusluvan, myös niissä tapauksissa kun tilan käyttöä muutetaan toiseksi, esimerkiksi autotallista tehdään kauneushoitola.

  Ympäristötoimen nettisivuilta löytyy valmiit ilmoituskaavakkeet edellä mainittuja ilmoituksia varten.

  Ilmoituksen varaisia huoneistojen terveydellisiä olosuhteita valvotaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti määräaikaisilla tarkastuksilla, mutta myös valitusten perusteella

  Muita yleisessä käytössä olevia huoneistoja valvotaan tarvittaessa.

  Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat

  Ilmoituslomakkeet

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat