Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  Ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja lain muutos 156 d § (13.1.2017/19) 

  Imatran seudun ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

  Tämä tarkoittaa enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä joiden jätevesijärjestelmät on rakennettu ennen 1.1.2004. Kyseessä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee olla kunnossa eli täyttää perustasonvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Imatran seudun kunnilla on voimassa olevat kuntakohtaiset ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräyksissä on ranta-alueille sekä pohjavesialueille annettu tiukemmat jätevesienpuhdistusmääräykset.

  Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

  1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;

  2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;

  3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

  Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

  Poikkeamisen hakeminen

  Poikkeamista haetaan Imatran seudun ympäristöviranomaiselta, lomake löytyy Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  Hakemus toimitetaan osoitteeseen Imatran seudun ympäristötoimi, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse ymparistotoimi@imatra.fi.

   

  Lisätietoja saa asiasta merja.kaksonen@imatra.fi  puh. 020 617 4302 tai asiakaspalvelu puh. 020 617 4323 ymparistotoimi@imatra.fi

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu