Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Jätevesien käsittely kiinteistöllä

  Olemassa olevat jätevesien käsittelyjärjestelmät

  Olemassa oleville jätevesijärjestelmille tulee haja-asutusalueiden kiinteistöillä olla selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesijärjestelmälle. Jätevesijärjestelmää koskevat selvitykset, suunnitelmat sekä käyttö- ja huolto-ohjeet säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija vastaa jätevesijärjestelmää koskevasta selvityksestä sekä käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta. Jos kiinteistölle on laadittu jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma, ei selvitystä tarvitse olla.

  Uusien jätevesijärjestelmien rakentaminen, vanhojen laajentaminen tai tehostaminen

  Suunnitelma
  Suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai muuttamisesta tulee liittää maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen. Luvat myöntää rakennusvalvonta.

  Jätevesisuunnitelma tulee teettää asiantuntijalla ja suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kiinteistön suunnittelu, muu mahdollinen käyttö sekä rakennuksen elinkaari. Suunnitelman on sisällettävä:
  – tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta
  – tiedot jätevesijärjestelmästä ja sen mitoituksesta
  – tiedot asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista, hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta, jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista, talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta, pinta- ja pohjavesistä sekä muusta maankäytöstä;
  – tarvittaessa arvio jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmillaan.

  Käyttö- ja huolto-ohjeen on sisällettävä:
  – tiedot säännöllistä huoltoa ja tarkkailua vaativista kohteista
  – tiedot huolto- ja tarkkailutoimista sekä huoltovälistä
  – tiedot jätevesijärjestelmän yleisimmissä vikatilanteissa toimimisesta
  – jätevesijärjestelmän suunnittelijan ja rakentajan yhteystiedot

  Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
  Ympäristönsuojelulaki 16 luku § 154 – 157

  Jätevesien käsittely
  Ympäristö.fi sivuilta löytyy lisätietoja jätevesien puhdistamisesta, jätevesijärjestelmä vaihtoehdoista, laitteista jne.  http://www.ymparisto.fi/jätevesien käsittely

  Imatran seudun ympäristötoimen jätevesioppaasta löytyy myös erilaista alueellista tietoa jätevesienkäsittelystä, järjestelmistä ja yhteyshenkilöistä. Jätevesiopas 2017  löytyy julkaisuosiosta jätevesiasiat .

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu