Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely

  Miten jätevedet tulee käsitellä, jos kiinteistöä ei voida liittää kunnan viemäriverkkoon? Mistä saa lisätietoja? Tarvitaanko lupaa tai ilmoitusta? Entä suunnitelma, mitä sen tulee sisältää?

  Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutospykälät koskien jätevesien käsittelyä ja johtamista viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla muuttuivat 3.4.2017.

  Lainsäädännön mukaan:
  1. Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia,
  – kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen
  – kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
  – kiinteistöllä on säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  – olet syntynyt ennen 9.3.1943
  – kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä (huussi)

  2. Kiinteistön jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa 31.10.2019 mennessä,
  – rakennus sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai vedenhankinnan käytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella
  – poiketa voi jos jätevesien määrä huomattavan pieni tai kustannukset ovat kohtuuttomat kiinteistön omistajalle

  3. Kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan suuren remontin yhteydessä (ei määräaikaa)
  – vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus/muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
  – rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa vaativa korjaus- tai muutostyö

  Lainsäädännössä on annettu mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea poikkeusta puhdistusvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueella enintään viideksi vuodeksi. Poikkeus haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

  Lainsäädännön lisäksi tulee huomioida kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ja kuntien rakennusjärjestyksissä annetut määräykset, jotka voivat olla tiukempia ranta- ja pohjavesialueilla.

  Lisätietoja: Ympäristöinsinööri Merja Kaksonen, puh. 020 617 4302, merja.kaksonen@imatra.fi.

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu