Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Ruokamyrkytykset ja asiakasvalitukset

   Ruokamyrkytykset

  Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruoan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tartuntaa tai myrkytystä. Ruokamyrkytyksen aiheuttajat ovat useimmiten mikrobeja (bakteereita tai viruksia) tai mikrobin tuottamia toksiineja. Lisäksi voivat loiset, myrkylliset kasvit, eläimet tai sienet sekä kemialliset aineet aiheuttaa ruokamyrkytyksen. Ruokamyrkytykset menevät yleensä melko nopeasti ohi, mutta ne voivat joskus aiheuttaa vakavia ja pitkäaikaisia sairauksia, etenkin riskiryhmään kuuluville henkilöille. Riskiryhmään kuuluvia henkilöitä ovat mm. alle kouluikäiset lapset, raskaana olevat tai imettävät naiset, vanhukset tai vakavasti sairaat henkilöt, joiden vastustuskyky on sairauden vuoksi heikentynyt. Yleisimmät elintarvikevälitteisen ruokamyrkytyksen syyt ovat huono käsihygienia, riittämätön kuumennus, liian hidas jäähdytys, säilytys liian lämpimässä ja puhtauden laiminlyönti.

  Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, ilmoita asiasta Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalveluun. Tarvittaessa ota yhteyttä terveysasemaan tai työterveyshuoltoon.

  Kuluttajan epäillessä saaneensa ruokamyrkytyksen ostamastaan elintarvikkeesta, on kaikki jäljellä oleva elintarvike pakkauksineen syytä säilyttää mahdollisia lisäselvityksiä varten. Jos yhteyttä elintarvikevalvontaan ei heti saada esimerkiksi viikonlopun vuoksi, elintarvike voidaan tarvittaessa pakastaa, jos se muussa tapauksessa pilaantuisi.

  Ruokamyrkytyksen aiheuttajaa mietittäessä on hyvä muistaa, että useimmiten syömisestä ruokamyrkytyksen oireiden alkamiseen kuluu muutamista tunneista jopa useaan päivään. Tästä syystä on viimeksi syödyn ruoan lisäksi hyvä miettiä myös edellisten päivien aikana syötyjä ruokia.

  Elintarvikevalvontavalvonta tekee harkintansa mukaan tarkastuksen jo yksittäisen epäilyn perusteella. Jos elintarvikevalvonta saa useampia yhteydenottoja, käynnistetään epidemian selvitystyö. Epidemiaselvitystyön tarkoituksena on hankkia tietoa epidemian aiheuttajasta ja syistä, jotta vastaavilta tapauksilta voitaisiin välttyä tulevaisuudessa.

  Jos elintarvikealan toimija epäilee myymänsä tai tarjoilemansa elintarvikkeen aiheuttaneen ruokamyrkytyksen tai saa yhteydenottoja asiakkailta, jotka epäilevät saaneensa ruokamyrkytyksen, on kaikki epäillyn sairastumisajankohdan aikana tarjolla tai myytävänä olleet ja vielä jäljellä olevat elintarvikkeet syytä säilyttää. Elintarvikealan toimijalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa ruokamyrkytysepäilystä elintarvikevalvontaviranomaiselle.

   

  Asiakasvalitukset

  Jos olet ostanut elintarvikkeen, joka ei mielestäsi ole laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan (kuten pakkausmerkinnöiltään tai koostumukseltaan) elintarvikemääräysten mukainen, ota yhteyttä Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalveluun. Voit myös palauttaa tuotteen ostopaikkaan mahdollisten pakkausmerkintöjen kanssa tai ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan.

  Mikäli huomaat myynti- tai tarjoilupaikassa elintarvikkeiden virheellisiä käsittelymenetelmiä tai lämpötilaolosuhteita tai muita elintarvikkeiden turvallisuutta vaarantavia tekijöitä, kuten epäsiisteyttä ota yhteyttä Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalveluun.

  Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalvelu

  Ruokavirasto – Ruokamyrkytykset

  Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu