Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Pakkausmerkinnät

  Pakkausmerkinnät tarjoavat tärkeää tietoa ja auttavat elintarvikevalinnoissa. Merkinnöissä ilmoitetaan tuotantotavasta, koostumuksesta, säilytyksestä, määrästä, yms. Pakkausmerkintöjen tulee olla helposti havaittavia, luettavia ja ymmärrettäviä. Merkinnät eivät saa johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen tai sen ominaisuuksien tai siihen muutoin liittyvien seikkojen suhteen.

  Uudistuneen lainsäädännön mukaan myös pakkaamattomista elintarvikkeista tulee antaa riittävät tiedot kuluttajille. Elintarviketiedot tulee antaa niin myymälöissä kuin tarjoilupaikoissakin.

  Ruokavirasto

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat