Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Omavalvonta

  Elintarvikelaki edellyttää, että jokaisen elintarvikealan toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa liittyvät elintarvikehygieeniset riskit ja huolehdittava riskitekijöiden hallinnasta. Tätä varten on laadittava kirjallinen suunnitelma ja toteutettava sitä terveyshaittoja aiheuttavien epäkohtien estämiseksi ja poistamiseksi (omavalvontasuunnitelma). Omavalvontasuunnitelma on aina yrityskohtainen. Omavalvontavelvoite koskee kaikkia elintarvikkeita käsitteleviä toiminnanharjoittajia.

  Omavalvontaohje

  Käsihygienia

  Terveystodistukset 

  Pukeutumisohje

  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Uimarannat

  Uimarannat
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus