Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Liikkuva elintarvikehuoneisto

  Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa, kuten liikkuvaa kioskia, myyntivaunua, telttakatosta, kojua tai muuta liikkuvaa laitetta. Liikkuvan elintarvikehuoneiston kanssa kierretään eri paikkakunnilla ja toiminta on ammattimaista.

  Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus pääsääntöisesti sille viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Toimijan on tiedotettava elintarvikkeiden myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava valvontaviranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista. Tiedottamisen voi hoitaa esim. tiedotus liikkuva elintarvikehuoneisto -kaavakkeella.

  Valmiiksi pakatut elintarvikkeet on varustettava elintarvikelain ja sen säädösten mukaisin pakkausmerkinnöin.

  Myyntipisteessä on oltava toimijan nimi yhteystietoineen sekä Oiva-raportti selvästi asiakkaiden nähtävissä.

  Ulkomyyntiohje on saatavilla Ruokaviraston sivuilta

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu