Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Hygieniaosaaminen ja terveydentilaselvitys

  terveystodistukset

  Kaikilla elintarvikealan yrityksissä työskentelevillä tulee olla tehtäviensä kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Hygieniaosaamisella tarkoitetaan jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä ja kouluttautumista. Elintarviketyöntekijöiden, joiden työhön liittyy erityisiä elintarvikehygieenisiä riskejä ja jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee osoittaa osaamisensa hygieniaosaamistodistuksella. Todistus tulee olla henkilöllä, joka työskentelee em. tehtävissä (joko yhden tai useamman työnantajan palveluksessa) yli kolme kuukautta. Osaamisvaatimus koskee myös omassa elintarvikehuoneistossaan työskentelevää toiminnanharjoittajaa.

  Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, jos työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy salmonellatartunnan tavallista suurempi leviämisvaara. Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Tarkoitettuja työtehtäviä ovat elintarvikelaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita, tai maidon tuotantotilalle muissa maidonkäsittelytehtävissä kuin lypsytyössä, jos tila toimittaa maitoa meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida. Selvitys on vaadittava ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on salmonellabakteerin kantaja.

  Hygieniaosaamisvaatimuksen toteuttamista sekä elintarviketyöhön soveltuvuutta elintarvikehuoneistossa valvotaan muun elintarvikehuoneistovalvonnan yhteydessä. Toimijan velvollisuus on pitää kirjaa huoneistossaan työskentelevistä henkilöistä ja siitä, miten kyseisien henkilöiden tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen ja soveltuvuus elintarviketyöhön on varmistettu.

  Toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi

  Hygieniaosaaminen

   

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu