Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Hygieniaosaaminen ja terveystodistukset

  terveystodistuksetKaikilla elintarvikealan yrityksissä työskentelevillä tulee olla tehtäviensä kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Hygieniaosaamisella tarkoitetaan jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä ja kouluttautumista. Elintarviketyöntekijöiden, joiden työhön liittyy erityisiä elintarvikehygieenisiä riskejä ja jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee osoittaa osaamisensa hygieniaosaamistodistuksella. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha, kala ja jäätelö. Todistus tulee olla henkilöllä, joka työskentelee em. tehtävissä (joko yhden tai useamman työnantajan palveluksessa) yli kolme kuukautta. Osaamisvaatimus koskee myös omassa elintarvikehuoneistossaan työskentelevää toiminnanharjoittajaa.

  Elintarvikealan toimijan on huolehdittava, että elintarviketyöntekijät eivät sairasta elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia. Elintarviketyöntekijän, joka käsittelee helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita tai osallistuu eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoon maataloudessa, tulee työhön tullessaan esittää elintarviketyöntekijän terveystodistus. Todistus perustuu ammattihenkilön suorittamaan haastatteluun, johon liitetään ulosteen salmonellatutkimus harkinnan mukaan. Salmonellatodistus on aina hankittava silloin, kun työntekijä palaa vähintään neljän vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta.

  Hygieniaosaamisvaatimuksen toteuttamista sekä elintarviketyöhön soveltuvuutta (terveys- ja salmonellatodistukset) elintarvikehuoneistossa valvotaan muun elintarvikehuoneistovalvonnan yhteydessä. Toimijan velvollisuus on pitää kirjaa huoneistossaan työskentelevistä henkilöistä ja siitä, miten kyseisien henkilöiden tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen ja soveltuvuus elintarviketyöhön on varmistettu.

  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Uimarannat

  Uimarannat
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus