Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Elintarvikehuoneistot

  Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, lukuun ottamatta alkutuotantopaikkaa. Elintarvikehuoneisto voi olla esimerkiksi ruokakauppa, kioski, kahvila, ravintola, pubi, baari, työpaikkaruokala, ammattimainen elintarvikkeiden kuljetus, liikkuva elintarvikehuoneisto esim. torimyyntivaunu, leipomo, makeistehdas, maahantuontiyritys jne.

  Elintarvikehuoneistosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Imatran seudun ympäristötoimeen viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus tehdään erillisellä lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Valvontaviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa käsittelystä todistuksen elintarvikealan toimijalle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

  Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

  Toimijan tulee tehdä myös ilmoitus valvontaviranomaiselle toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeytyksestä ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus tehdään erillisellä lomakkeella.

  Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät elintarvikehuoneistot on edelleen hyväksyttävä laitokseksi silloin kun yhteisön lainsäädäntö sitä velvoittaa. Laitoksen toimintaa ei myöskään saa aloittaa, eikä toimintaa oleellisesti muuttaa ilman valvontaviranomaisen hyväksyntää.

  Ympäristötoimen nettisivuilta löytyy valmiit ilmoituslomakkeet edellä manittuja ilmoituksia varten.

  Elintarvikevalvonnan luvat ja ilmoitukset

  Ruokavirasto

  Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

  Elintarvikeyrityksen perustaminen ja toiminta

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu