Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Elintarvikevalvonta

  elintarvikeImatran seudun ympäristötoimi valvoo alueellaan elintarvikkeiden turvallisuutta, hyvää terveydellistä laatua ja elintarvikemääräysten toteutumista. Elintarvikevalvonta perustuu laadittuun valvontasuunnitelmaan, joka pohjautuu valtakunnalliseen valvontaohjelmaan. Valvonta ulottuu koko elintarvikeketjuun ns. pellolta pöytään sisältäen mm. elintarvikkeiden alkutuotannon, valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin, viennin, tuonnin, myynnin sekä tarjoilun valvonnan.

  Suunnitelmallisten tarkastuksien lisäksi valvonnassa on varauduttu mm. uusien elintarvikehuoneistoilmoitusten sekä -lupien käsittelyyn, suunnitteluun ja raportointiin, akuuttiin valvontaan, valitusten käsittelyyn, erilaisiin valvontaprojekteihin, asiantuntijatehtäviin sekä neuvontaan ja ohjaukseen. Lisäksi elintarvikevalvonta osallistuu elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöhön.

  Oiva – valvontatietojen julkaiseminen
  Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jolla arvioidaan hymynaamoin toimipaikan elintarviketurvallisuutta. Tarkastuksesta tehdyt havainnot esitetään Oiva-raportilla joka julkaistaan www.oivahymy.fi   -sivustolla sekä sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä läheisyydessä tai muussa kuluttajan kannalta sopivassa paikassa. Raportti sijoitetaan niin, että se on helposti kuluttajien luettavissa ja sopivalla korkeudella. Tarkoitus on, että kuluttaja voi tutustua raporttiin ennen asiointipäätöstään.

  Mikäli yritys markkinoi verkkosivuillaan elintarvikkeita, tulee yrityksen linkittää Oiva-raportti nähtäväksi myös omille verkkosivuilleen.

  Tarkastustulos, Oiva-raportti sisältää tiedon siitä, mitä yrityksessä on tarkastettu ja tarkastuksen tuloksen hymynaamoin. Hymynaamoja on neljä: Oivallinen, Hyvä, Korjattavaa ja Huono. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Elintarvikealan yrityksille avautuu samalla myös mahdollisuus kertoa kuluttajille, että oma toiminta on kunnossa.

  Lainsäädännön vaatimukset eivät Oivan myötä ole juurikaan muuttuneet. Oiva yhdenmukaistaa säännösten soveltamista, koska elintarvikealan tarkastajat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia Eviran laatimien Oiva-arviointiohjeiden perusteella.

  Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

  Oiva-esite

  Oiva valvontatietojen julkaiseminen

  Elintarvikelaki

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu