Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Sikojen ulkonapitokielto afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi

  Afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen sikojen ulkonapidon rajoittamisesta ja määrännyt myös että 1.8.2017 alkaen sikojen ulkonapidosta on ilmoitettava kirjallisesti kunnaneläinlääkärille. Vuoden 2018 alusta sikojen ulkoilu on kielletty ilman asetuksen vaatimaa aidan ns. kaksoisrakennetta.

  Lisätietoja ja ilmoituslomake:

  Evira: Sikojen ulkonapitokielto

  MMM Tiedote – sikojen ulkotarhoille vaatimukset ja valtion tukea rakentamiseen

   

  Ilmoituslomake sikojen ulkonapidosta (docx)

  Ilmoituslomake sikojen ulkonapidosta (pdf)

   

   

   

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat