Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Löytöeläimet

  Imatra, Ruokolahti ja Rautjärvi

  Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven löytöeläinten  eli alueella irrallaan tavattujen  pienikokoisten  seura- ja harrastuseläinten tilapäinen hoito on järjestetty Löytöeläinkoti Kaskivaaraan, Lavantie 15, 56640 Purnujärvi, puh. 040 151 7440.Toiminnanharjoittaja ei hae eläimiä, löydetyt eläimet voi tuoda tarhalle klo 8 – 20 jokaisena päivänä. Eläinten tuomisesta ja noudosta pyydetään ilmoittamaan puh. 040 151 7440.
  Eläimiä säilytetään tarhalla enintään 15 vrk.
  Eläinten luovutus takaisin omistajalle tapahtuu sopimuksen mukaan.
  Ajantasalla olevaa tietoa löytyy Löytöeläinkoti Kaskivaaran nettisivuilta ja facebookista.

   

  Löytöeläinkoti Kaskivaara

   

  Parikkala
  Parikkalan löytöeläimet hoidetaan
  Kerimäen löytöeläinhoitolassa, p. 0500 517294

   

  Savonlinnanseudun löytöeläimet
 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus