Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Eläinsuojia ja eläintenpitoa koskevia ohjeita

  Kaiken eläintenpidon tulee täyttää eläinsuojelulain ja eläinsuojeluasetusten vaatimukset. Eläinsuojelutehtävät kuuluvat valvontaeläinlääkärille. Eläinsuojien ja niiden yhteydessä olevien piha-alueiden, jaloittelualueiden ja ulkotarhojen on kooltaan, tiloiltaan ja varusteiltaan oltava eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisia.

  Ruokaviraston eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna – oppaista löytyy yhteenvedot eläinlajikohtaisista eläinsuojelu- ja tilavaatimuksista:

  Oppaat

  Eläinsuojien ympäristönvalvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaisille. Lähtökohta on, ettei eläintenpito aiheuta ympäristöön haju-, pöly-, kärpäs-, lintu- tai jyrsijähaittaa eikä häiritsevää melua. Lannan, jätteiden ja jäteveden käsittely ei myöskään saa aiheuttaa haittaa tai pilata vesistöä tai pohjavettä. Ympäristösuojelulaissa ja -asetuksessa on annettu määräykset ympäristölupaa vaativista eläinmääristä.

  Terveydensuojelulaki muuttui vuoden 2017 alusta eikä eläinsuojista ja aitauksista tarvitse enää tehdä ilmoitusta terveydensuojeluviranomaiselle.  Eläinsuojista, aitauksista tai eläintenpidosta ei kuitenkaan saa aiheutua terveydellistä haittaa.

  Joskus eläinsuojakohteissa on myös kuluttajaturvallisuuteen liittyvää toimintaa (esim. ratsastuspalvelujen tarjoaminen). Kuluttajaturvallisuuteen liittyvistä asioista vastaa Tukes eli Turvallisuus ja kemikaalivirasto, lisätietoja www.tukes.fi.

  Ohje eläinsuojista ja eläintenpidosta

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu