Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Eläinsuojelu

  Eläinsuojelulain mukaan eläintä on kohdeltava hyvin eikä sille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

  Kunnan eläinsuojeluvalvontaviranomaisia ovat virkaeläinlääkärit, poliisi ja kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat.

  Valvontaeläinlääkäri
  Mika Makkonen
  mika.makkonen(at)imatra.fi   
  puh. 020 617 4620

   

  Lisätietoja

  Eläinsuojelulaki

  Eläinten hyvinvointi

  SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry

  Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys r.y.

   

   

   

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu