Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Radon

  Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy jatkuvasti maankuoressa uraanin hajotessa monen välivaiheen kautta lyijyksi. Koska radon on kaasu, kulkeutuu se helposti huokoisessa maaperässä ja pääsee vuotamaan rakennuksen maanvastaisten osien vuotokohdista sekä huokoisten rakenteiden läpi huoneilmaan. Hengitettäessä radonin hajoamistuotteet takertuvat herkästi hengitysteihin ja keuhkoihin lisäten keuhkojen saamaa säteilyannosta. Noin puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin sisäilman radonista. Pitkäaikainen asuminen korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa noin 300 henkeä saa vuosittain keuhkosyövän radonista.

  Mitään allergisia reaktioita, huimausta, väsymystä tai muuta sen kaltaista radon ei aiheuta. Se ei liity myöskään mitenkään ns. maasäteilyyn.

  Lisätietoja radonalueista:

  Radonmittaukset Imatralla

  Katso kuntasi radontilanne (Säteilyturvakeskus)

  Radonmittaukset (Säteilyturvakeskus)

  Lisää radonista säteilyturvakeskuksen sivuilta.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu