Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Neuvontakäynti

  Ympäristöinsinööriltä voi pyytää ohjeita ja neuvoja sisäilmaan ja muihin asunnon terveellisyyteen liittyvissä asioissa. Mikäli neuvontaan halutaan sisällyttää paikalla käynti, on pyyntö syytä tehdä kirjallisesti oheisella esitietolomakkeella ja liittää siihen tarkka kuvaus rakennuksessa  ja ongelmasta.
  Lomake on tarkoitettu täytettäväksi, kun kyseessä on omakotitalo tai muu vastaava, jossa asukas voi itse päättää korjausten tekemisestä.

  Lomakkeen palauttamisen jälkeen sovitaan erikseen neuvontakäynnin ajankohta.
  Esitietolomake

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu