Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Ilmanvaihto

  Ilmanvaihdon tarkoituksena on terveellisen ja viihtyisän sisäilman ylläpitäminen rakennuksessa. Ilmanvaihtojärjestelmä poistaa syntyvät epäpuhtaudet ja tuo ulkoilmaa korvausilmaksi. Epäpuhtaudet ovat esimerkiksi ihmisen toiminnoista peräisin olevia hajuja ja käryjä sekä kosteutta, maaperästä tulevaa radonkaasua tai rakennus- ja sisustusmateriaaleista vapautuvia kemikaaleja.On huomattava, että poistoilman lisäksi korvausilman tulo on järjestettävä erillisillä raitisilmaventtiileillä.

  Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee normaalisti olla käytön aikana vähintään 0,35 dm3/s neliömetriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Tämä tarkoittaa esim. 100 m2 asunnossa, että joka sekunti ilmaa tulee sisään ja poistuu 35 litraa.

   VINKKI: Testaa ilmanvaihto; pysyykö talouspaperiarkki imun vaikutuksesta poistoventtiilissä napakasti kiinni. Ellei, ilmanvaihto on tehoton.

  Lisätietoja:

  Asiaa ilmanvaihdosta, Helsingin ympäristökeskus

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu