Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Asunnontarkastus

  Pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyn asunnon tarkastusta voi pyytää asukas tai asunnon omistaja. Asukkaana käänny ensisijaisesti isännöitsijän tai vuokranantajan puoleen haitan poistamiseksi. Mikäli asia ei etene, voit pyytää asunnontarkastusta.

  Tarkastuspyynnöstä pyydetään isännöitsijän, vuokranantajan ja mahdollisten muiden asianomaisten lausunto ja heille varataan mahdollisuus olla läsnä tarkastuksella.

  Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.
  Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija.

  Asunnontarkastuksen suorittava viranhaltija, ympäristöinsinööri, päättää tarkastuksen perusteella mahdollisista mittauksista ja muista tutkimuksista.
  Tarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, jotka liittyvät terveyshaitan selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla terveyshaitta on.

  Viranomaisen ensimmäinen tarkastus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton.

  Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

  Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa, haittaa ei voida korjata tai jos terveydensuojeluviranomaisen määräystä haitan poistamiseksi ei ole noudatettu, eikä muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä, terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä.

  Ohessa on sähköisesti täytettävä lomake (WORD tai PDF) asunnontarkastuspyyntöä varten.

  Lomakkeen käyttö ei ole välttämätöntä, mutta sen käyttö helpottaa asian selvittämistä.

  Asunnontarkastuspyyntölomake

   

   

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu