Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat

  Sisäilmastolla tarkoitetaan niitä rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen, kuten rakennuksen siisteys, tupakointi, ilmanvaihto, lämpö- ja kosteusolosuhteet, radon, valaistus ja melu. Muista asunnon siisteys, katso, että ilmanvaihto toimii, käytä vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja, tarkista, ettei rakennuksessa ole kosteus- ja homevaurioita. Myös melu (ilmanvaihtolaitteiden, hissin, askeläänten jne. aiheuttama) voi häiritä. Lähiympäristökin voi aiheuttaa terveyshaittaa. Lähiravintolasta voi kantautua musiikin ääni häiritsevän voimakkaasti tai työtilasta muuta melua. Naapurista voi tunkeutua huonon hygienian takia hajuja, tai jopa kulkeutua syöpäläisiä.

  Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.
  Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija.

   

  Neuvontakäynti
  Ympäristöinsinööriltä voi pyytää ohjeita ja neuvoja sisäilmaan ja muihin asunnon terveellisyyteen liittyvissä asioissa.
  Mikäli neuvontaan halutaan sisällyttää paikalla käynti, on pyyntö syytä tehdä kirjallisesti ja liittää siihen tarkka kuvaus ongelmasta rakennuksessa.
  Neuvontakäynnit liittyvät yleensä tapauksiin, joissa asukas itse vastaa asian selvittämisestä ja korjaustoimenpiteistä (esim. omakotitalo).
  Neuvontakäynnistä lisää tästä.

  Asunnontarkastus
  Terveydensuojeluviranomaiset tekevät pyydettäessä asunnontarkastuksia,
  joiden perusteella voidaan antaa määräyksiä terveydellisen haitan poistamiseksi
  tai määrätä asumisrajoituksia, jopa kieltää asuminen kunnes haitta on poistettu.
  Asunnontarkastuksesta lisää tästä.
  .

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu