Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Maa-ainestenottolupa

  Maa-ainesten ottolupa-asiat ja ottamiseen liittyvä valvonta ovat siirtyneet 1.7.2016 alkaen Imatran seudun ympäristötoimeen.

  Maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien muutosten tavoitteena on, että maa-aineksia otetaan kestävällä ja ympäristöä säästävällä tavalla. Lakimuutoksen taustalla on myös se, että samaa hanketta koskevat maa-aines- ja ympäristölupamenettelyt yhdistetään. Tällä tavoin lupaprosessi helpottuu ja päällekkäisyys poistuu.

   

  Lupa-asiakirjat

  Maa-ainestenottamiseen kuten kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan siis lähes aina maa-ainesten ottolupa.

  Hakemuksessa on mainittava tarpeelliset tiedot hakijasta, alueen maanomistuksesta ja toimenpiteistä, johon aiotaan ryhtyä.

  Hakemukseen tulee liittää: selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan ja kartta, josta ilmenee ottamisalueen sijainti ja rajat sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Hakemus liitteineen toimitetaan lupaviranomaiselle kahtena kappaleena. 

  Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta muitakin selvityksiä kuten luontoselvitys, jos se asian käsittelyn kannalta on tarpeellista.

  Mikäli maa-ainesten ottamissuunnitelma tarvitaan, toimitetaan se lupaviranomaiselle neljänä kappaleena. Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisestä maa-ainesten ottamisesta ei edellytetä ottamissuunnitelmaa.

  Maa-aineslupa ei ole yleensä tarpeen silloin, jos maa-aineksia otetaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten maanomistajan omaan asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien parantamiseen.

  Jos kotitarveottoa on enemmän kuin 500 m3, on kotitarveotosta tehtävä ilmoitus maa-aineslain 23 a §:n mukaisesti. Lisäksi kotitarveottoa ei ole esimerkiksi maa-aineksen ottaminen tiehoitokunnan ylläpitämän tien kunnossapitoon.

   

  kuva

   

  Ympäristölupa tarvitaan silloin, jos maa-ainestenottamisessa on kyseessä joko kiven tai kallion louhiminen tai murskaus ja toiminta-aika on vähintään 50 päivää.

  Vähäisempikin toiminta saattaa tarvita ympäristöluvan, jos se sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristölupa on tarpeellinen myös silloin, kun käsitellään irrotettuja maa-aineksia, koska tämä toimintaa saattaa täyttää ympäristön pilaamisen tunnusmerkistön.

  Niissä tapauksissa, joissa lupahakemus on tullut vireille ennen 1.7.2016, hakemus ratkaistaan pääsääntöisesti aiemman lainsäädännön mukaisesti. Sen sijaan 1.7.2016 jälkeen vireille tulleet hakemukset käsitellään uuden menettelyn mukaisesti. Sama koskee myös jo vireillä olevia lupia, jotka muutoksenhakutuomioistuin on palauttanut uudelleen käsiteltäviksi.

  Hakemukset toimitetaan:

  Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalveluun

  Virastokatu 2

  55100 IMATRA.

   

  Luvan myöntää Imatran seudun ympäristölautakunta.

  Maa-aineslain mukaisesti vuosittaiset maa-ainesten ottomäärät Notto-tietojärjestelmään.

  Lisätietoja maa-ainesten ottamisesta löytyy ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2009:

  Maa-ainesten kestävä käyttö

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu