Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Maa-ainesten ottamisen valvonta Imatran seudun ympäristötoimen alueella vuonna 2017

  Maa-aineslaki antaa mahdollisuuden hyödyntää luonnossa olevia maa-aineksia kuten soraa, hiekkaa, kalliota, multaa ja savea. Maa-ainesten ottaminen kuitenkin vaikuttaa lähes aina myös ympäristöön ja luonnon maisemaan ja sillä voi olla vaikutuksia pohjaveden korkeuteen. Joissain tapauksissa myös pohjaveden laatu voi vaarantua. Maa-ainesten ottaminen on tärkeää tehdä kestävällä ja ympäristöä säästävällä tavalla.

  Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan lähes aina lupa. Jos louhitaan kalliota ja sen jälkeen kalliolouhe murskataan murskeeksi, niin tarvitaan ympäristölupa. Muussa tapauksessa riittää maa-aineslupa. Toimivaltainen viranomainen Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnissa on Imatran seudun ympäristöviranomainen, ja luvat myöntää Imatran seudun ympäristölautakunta. Maa-aineslupa haetaan yleensä 10 vuoden ajalle.

  Maa-aineksia voidaan ottaa myös kotitarveottona, jolloin ei tarvita maa-aineksenottamislupaa. Tällöin käytetään vain omaan käyttöön, ei siis myydä toiselle osapuolelle. Jos kotitarveottoa on yli 500 m3, niin silloin tulee ilmoittaa Imatran seudun ympäristöviranomaiselle. Kotitarveottamisessa on tärkeää huomioida kauniin maiseman ja luonnon erityiset kauneusarvot, ja vältetään niiden turmeleminen. Myös kotitarveotossa täytyy noudattaa maa-aineslain ja -asetuksen vaatimuksia.

  Lupaviranomainen valvoo maa-ainestenottamista vuosittaisilla valvontakäynneillä, joista tehdään tarkastuskertomus. Tarkastuksilla peilataan kohteessa tapahtuvaa toimintaa luvassa oleviin lupamääräyksiin. Jos havaitaan puutteita esimerkiksi ottamislueen maastomerkinnöissä tai korkomerkki puuttuu kokonaan alueelta, niin puutteet pyydetään korjaamaan mahdollisimman pian. Jos toiminta vastaa lupamääräyksiä, niin toki annamme myös myönteistä palautetta toiminnanharjoittajalle.

  Maa-aines- tai ympäristölupapäätöksistä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Valittajina ovat yleensä lähiympäristön asukkaat. Valittajana voi olla myös kielteisen lupapäätöksen saanut toiminnanharjoittaja.

  Valvonnan piirissä olevia maa-aineskohteita alueellamme on noin 80 kpl, ja näiden kohteiden yhteenlaskettu suunniteltu maa-ainesten kokonaisottamismäärä on noin 7 309 800 k-m3. Maa-aineslupahakemuksesta tehtävä päätös on maksullinen. Lisäksi toiminnanharjoittaja maksaa vuosittain valvontamaksun.

  Vuonna 2017 Imatran seudun ympäristöviranomainen teki seitsemän maa-aineslupapäätöstä, joista yksi oli kielteinen. Luvan käsittelyn yhteydessä käytiin tarkastuksella näillä suunnitelluilla maa-ainesten ottamisalueilla. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valitettiin kolmesta maa-aineslupapäätöksestä. Varsinaisia maa-ainesten ottamiseen liittyviä valvontatarkastuksia tehtiin 17 kpl. Lisäksi tehtiin seitsemän lopputarkastusta sellaisiin kohteisiin, joissa maa-ainestenottaminen päättyi eikä toiminnalle ollut haettu jatkolupaa.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu