Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Liikuntatilojen sisäilman hiilidioksidipitoisuutta on tutkittu Imatralla ja Kotkassa

  Suurimmassa osassa ryhmäliikuntasaleista hiilidioksidipitoisuus pysyi hyvänä. Lämpötila ja suhteellinen kosteus pysyivät myös ohjearvojen tasolla suurimmassa osassa kohteista. Lyhytaikaiset hiilidioksidimittaukset ovat käyttökelpoisia arvioitaessa liikuntatilojen ilmanvaihdon riittävyyttä suhteessa siellä harjoitettavaan toimintaan. Näin huomioidaan kohteet, joissa on tarvetta tehdä perusteellisempia ja pidempiaikaisia mittauksia, sekä ilmanvaihtolaitteiston mitoituksen ja toiminnan selvityksiä.

  Kotkan ympäristökeskus ja Imatran seudun ympäristötoimi toteuttivat valvonta-alueillaan sisäliikuntatilojen ilman hiilidioksidipitoisuuden, suhteellisen kosteuden ja lämpötilan seurantaan liittyvän selvityksen. Työn toteutus ajoittui lokakuun 2015 ja huhtikuun 2016 väliselle ajalle. Projektin tavoitteena oli selvittää sisäliikuntatilojen ilmanlaatua ja kartoittaa mittausten soveltuvuutta sisäilmanlaadun selvittämiseen osana normaalia valvontatyötä.

  Kotkan ympäristökeskuksen valvonta-alueella tarkastelun kohteena olivat kuuden kaupallisen kuntosalikeskuksen ryhmäliikuntatilat, sekä kaksi Kotkan kaupungin ylläpitämää liikuntakeskusta, joiden ryhmäliikuntatiloissa liikuntaseurat harjoittavat erilaisia kamppailulajeja. Yhteensä mittauksia suoritettiin 20 ryhmäliikuntasalissa. Imatran seudun ympäristötoimen valvonta-alueella tarkastelun kohteeksi valittiin kahden kaupallisen kuntosalikeskuksen, sekä Imatran kaupungin ylläpitämän liikuntakeskuksen kuntosali- ja ryhmäliikuntatilat. Yhteensä mittauksia suoritettiin 8 liikuntasalissa. Mittausajanjaksoksi valittiin kussakin liikuntasalissa noin vuorokausi. Ryhmäliikuntatiloissa mittauspäivä valittiin pääsääntöisesti päivälle, jolloin tilassa järjestettiin ajallisesti eniten ohjattua toimintaa.

  Tutkittuja kohteita oli 11 kpl. Kohteissa oli yhteensä 28 salia, joissa tutkimus tehtiin. Kohteista viidessä (45%) esiintyi raja-arvot ylittävä pitoisuus hiilidioksidia. Näistä viidestä kohteesta yksi sijaitsee Imatralla ja neljä Kotkassa. Mitatuista 28 salista hiilidioksidipitoisuus ylittyi 8 (28%) ryhmäliikuntasalissa. Näistä viisi on jumppasaleja ja kolme spinning-saleja. Kolmessa näistä saleista esiintyi myös suhteellisen kosteusprosentin tai lämpötilan osalta mittaustulos, joka ei ollut ohjearvojen mukainen. Hiilidioksidipitoisuus ylittyi useimmiten hyvin lyhytaikaisesti n. 5-20 minuuttia. Yleensä hiilidioksidipitoisuuden toimenpiderajan ylitykset liittyvät siihen, että tilassa oli ollut useita tunteja peräkkäin.

  Mittauskohteita, joissa esiintyi erityisesti hiilidioksidipitoisuudenohjearvoja korkeampia pitoisuuksia, on ympäristöterveydenhuollon taholta ohjattu kiinnittämään huomiota ongelmaan. Kohteet, joissa pitoisuusylitykset olivat hyvin lyhytaikaisia voivat helpostikin vaikuttaa ilmanlaadun parantamiseen esimerkiksi tuulettamalla tilaa tuntien välissä, välttämällä peräkkäisiä tunteja tilassa tai tiputtamalla ryhmän osallistujamäärää hieman. Kohteissa joissa mittaus osoitti selvästi ilmanvaihdon olevan puutteellinen harjoitettavaan toimintaan nähden, tullaan suorittamaan normaalin valvontatyön yhteydessä perusteellisempia mittauksia sekä selvityksiä ilmanvaihdosta.

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu