Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Jätevesien ja jätehuollon valvonta vuonna 2017

   

  Valtioneuvoston asetus talousjätevesienkäsittelystä sekä ympäristönsuojelulaki muuttuivat jälleen kerran vuonna 2017. Lakipykälien muutos toi helpotuksia jätevesien käsittelyyn muilla kuin pohjavesialueilla ja vesistöjen ranta-alueilla. Em. alueilla tulee jätevesijärjestelmä olla asetuksen mukaisessa kunnossa 31.10.2019 mennessä. Jätevesienkäsittelyssä tulee lisäksi huomioida kuntien kaava- sekä ympäristönsuojelumääräykset.

  Jätevesien käsittelystä ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jos maaperään, pohjaveteen tai vesistöön pääsee jätevettä jätevesijärjestelmästä, voidaan siihen puuttua ympäristönsuojelulain perusteella. Jätevesiin liittyviä valituksia ympäristötoimeen tuli muutamia vuonna 2017. Lausuntoja jätevesien käsittelystä annettiin yli 40 kappaletta. Tarkempia tietoja jätevesienkäsittelystä löytyy sivuiltamme kohdasta palvelut/haja-asutusalueen jätevesienkäsittely.

  Jätelain päämääränä on ehkäistä jätteiden syntymistä. Syntynyt jäte on lajiteltava sen syntypaikalla (esim. asuin kiinteistöllä) ja toimitettava hyötykäyttöön aina, kun se on mahdollista. Imatran seudulla on ekopisteitä hyötyjätteille sekä Hyödyksi jäteasemia joka kunnassa, joten jätteiden lajittelu ja niiden toimittaminen asialliseen paikkaan on suhteellisen helppoa.

  Jätteistä ei saa aiheuta vaaraa tai haittaa ihmiselle, luonnolle tai ympäristölle. Valvonta-asioita ovat esim. jätehuoltoon liittymisen valvonta ja luvaton jätteiden vienti ympäristöön eli roskaaminen. Roskaamisella tarkoitetaan kaikenlaisen jätteen, tavaran tai laitteen jättämistä tai hylkäämistä ympäristöön, koskee myös piha-alueita. Roskaaja on velvollinen siivoamaan jättämänsä jätteet tai jos ei näin tapahdu niin siivoaminen voidaan teettää roskaajan kustannuksella.

  Imatran seudun kuntien alueella tehtiin vuonna 2017 noin 60 tarkastusta luvattomiin ”kaatopaikkoihin” eli ympäristöön sekä kiinteistöjen piha-alueille. Katselmuksia alueen kuntien rakennusvalvontojen kanssa tehtiin yli 20 paikkaan. Suurin osa tarkastuksista johti erilaisiin jatkotoimenpiteisiin.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu