Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Imatran seudun ympäristötoimen melumittaukset vuonna 2017

  Melu on epämiellyttävää tai häiritsevää ääntä, jota aistitaan nykymaailmassa lähes kaikkialla. Melu on terveydelle haitallista, ja se vähentää ympäristönviihtyvyyttä ja haittaa työntekoa. Kunnan tehtävänä on valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa alueellaan. Melumittaukset ovat yksi keino melun valvonnassa ja ohjauksessa.

  Imatran seudun ympäristötoimen toimesta tehdään melumittauksia Etelä-Karjalan alueella. Melua mitataan mm. ympäristöviranomaisten valvontamittauksina, alueella toimivien toiminnanharjoittajien ja yritysten ympäristölupien vaatimina melumittauksina ja meluilmoitusten mukaisina melumittauksina.

  Imatran seudun ympäristötoimella on käytössään kolme jatkuvatoimisesti mittaavaa ja tallentavaa Rion-merkkistä äänitasomittaria. Mittarit ovat 1-tarkkuusluokan mittareita ja täyttävät IEC 651-standardin mukaiset vaatimukset. Ympäristötoimi mittasi melua vuonna 2017 Etelä-Karjalan alueella 17 eri pisteessä, 10:een eri mittaustarpeeseen liittyen. Mittauksia tehtiin rakennuskaava-alueilla, ampumaradoilla, jätteenkäsittelylaitoksilla, murskauslaitoksilla ja musiikkitapahtumissa.

  Melumittaus pyritetään tekemään ajankohtana, jolloin mittavan toiminnan melutasot ovat suurimmillaan. Sääolosuhteiden on oltava mittaushetkellä otolliset melun leviämiselle, mutta sääolosuhteet eivät saa itsessään kasvattaa vallitsevia melutasoja, kuten esimerkiksi kovalla tuulella melua ei voida mitata. Mittausajankohtana tuulensuunnan tulee olla melulähteestä mittauspaikkaa kohden, tuulennopeuden on oltava < 5 m/s ja sään on oltava poutainen. Vesisateella, kovalla tuulella tai kovalla pakkasella melua ei mitata.

  Mitattuja melutasoja verrataan valtioneuvoston päätösten mukaisiin melutason ohjearvoihin tai melupäästöarvoihin, ja/tai alueen taustatasoon ja/tai aikaisimmissa melumittauksissa mitattuihin tasoihin. Asumisterveysasetuksessa on määrätty asuntojen ja muiden oleskelutilojen melutasojen toimenpiderajoja terveellisten olosuhteiden takaamiseksi. Ympäristöministeriö on julkaissut melunmittausohjeita mm. ympäristömelun mittaamiseen, tuulivoimalamelun mittaamiseen, tieliikennemelun mittaamiseen, ampumaratamelun mittaamiseen ja raideliikennemelun mittaamiseen.

  Melumittauksia voi kysellä ja tilata Imatran seudun ympäristötoimesta. Melumittaukset ovat maksullisia.

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu