Hankkeen esittely

Kalasta hyödyksi -hankkeessa kunnostetaan rehevöitynyttä Parikkalan Saaren Pien-Rautjärveä poistamalla järvestä ravinteita ensisijaisesti hoito- ja tehokalastuksen sekä vesikasvien niittojen avulla.

Tehokalastuksesta saataville särkikalasaaliille etsitään monipuolisesti uusia hyötykäyttökohteita. Suurimpia ja parhaassa kunnossa olevia särkiä voidaan hyödyntää suoraan tai jalostettuna ihmisravintona. Pienempikokoisia särkiä voidaan jalostaa lemmikkien ruuaksi tai tuotantoeläinten rehuksi esimerkiksi kuivaamalla tai hapottamalla. Ravinnoksi ja rehuksi kelpaamaton kala-aines voidaan kompostoida esimerkiksi yhdessä niittojätteen kanssa ja käyttää sen jälkeen pelloilla maanparannusaineena. Näin järvestä saatavat ravinteet voidaan kierrättää takaisin pelloille, ja samalla luodaan alueelle pitkäaikaista, paikallista yritystoimintaa. Pien-Rautjärvi valuma-alueineen on mainittu Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016-2021 maatalouden vesiensuojelun painopistealueeksi. Hankkeessa annetaan paikallisille maatalousyrittäjille vesiensuojeluneuvontaa, ja kartoitetaan mahdollisia paikkoja kosteikoille, laskeutusaltaille sekä suojavyöhykkeille.

Särkikalan poistotarvetta on jo pelkästään Etelä-Karjalan alueella monessa muussakin järvessä, ja hoitokalastukset kuuluvat rutiininomaisesti usean osakaskunnan vuosisuunnitelmaan. Pien-Rautjärven tehokalastuksen loputtua paikalliset kalanjalostajat voisivat vastaanottaa käsiteltäväksi särkeä muilta alueen järviltä, ja näin alueelle syntyisi pitkäaikaista yritystoimintaa. Lisäksi tässä hankkeessa toimiviksi todetuista hankkeista voidaan ottaa mallia myös muualla Etelä-Karjalassa ja miksei laajemmallakin alueella.

Hanke käynnistyi kesäkuussa 2018, ja se jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Hanketta koordinoi Imatran seudun ympäristötoimi.

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu